• Om iedereen de mogelijkheid te geven ook bij de volgende ALV aanwezig te zijn nu alvast de datum voor de ALV in het voorjaar, woensdag 8 april

  1. Agendavoorstel voor ALV 8 april 17.45 – 18.45 uur

   1. Opening

   2. Vaststelling agenda

   3. Voorstellen door leden ingediend

   4. Mededelingen

   5. Notulen en actiepunten vorige ALV

   6. Financiën:

    1. Begroting 2020 - 2021

   7. Vaststellen van de contributie seizoen 2020 – 2021

   8. Aftredende en herkiesbare bestuursleden volgens vastgesteld schema:

    1. Lid wedstrijdcommissie

    2. Penningmeester

    3. Vacature Voorzitter (nog geen kandidaten gevonden, taken verdelen over vrijwilligers)

   9. Nieuwe kaderleden voorstellen Pim, Suleha, Fatima, Floortje, Jeroen, nieuwe trainers

   10. Nieuwe inkomstenbronnen

   11. Vooruitblik volgend seizoen m.b.t. teams en trainingstijden.

   12. Rondvraag

   13. Sluiting