•  

  Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats

  Artikel 1 Leden

  A. Personen die de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben kunnen lid worden van de vereniging.

  B. Bij het aanmelden van een lid moet er een door het lid, of bij minderjarige leden door de ouders of verzorgers, volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, een incassoformulier plus bij voorkeur een digitale pasfoto bij de ledenadministratie worden ingeleverd.

  C. Bij ondertekening van het inschrijfformulier conformeert het nieuwe lid zich aan de afspraken die binnen Wildcats door de Algemene Ledenvergadering (=A.L.V.) worden vastgesteld en volgens de gebruikelijke communicatiemiddelen aan de leden kenbaar worden gemaakt.

  D. Wanneer iemand als lid is aangenomen, is deze de vastgestelde contributie verschuldigd vanaf de eerste dag van aanmelding. De contributie is verschuldigd over de maanden dat iemand lid is, excl. de kosten voor inschrijving (zie ook artikel 4 A).

  E. Voordat iemand besluit lid te worden kan hij/zij twee weken gratis meetrainen bij het team dat past bij zijn/haar niveau en leeftijd.

   

  Artikel 2 NAW gegevens

  Trainende leden, spelende leden, bestuursleden en buitengewone leden zijn verzekerd bij de vereniging. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend als de betreffende persoon niet de juiste NAW gegevens heeft doorgegeven. Elk lid is verplicht wijzigingen in de NAW gegevens door te geven aan de ledenadministratie. Zie artikel 3-4 van de statuten.

  Artikel 3 Beëindiging lidmaatschap

  Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging of per e-mail vóór 1 mei van het lopende seizoen zoals in artikel 7-3 van de statuten staat omschreven. De verplichting van het betalen van de contributie en openstaande boetes blijft bestaan. In bijzondere gevallen beslist het bestuur; zie artikel 7-2 van de statuten.

  Artikel 4 Contributie

  A. Het verenigingsjaar loopt van september tot juni en over deze periode zijn de leden contributie verschuldigd.

  B. Over de wijze van inning van de contributie en de wijze waarop dit kenbaar wordt gemaakt beslist het bestuur, hierin gemachtigd door de A.L.V.

  C. Het bestuur dient een voorstel in bij de A.L.V. over de hoogte van de contributie van de leden.

  D. Op een bij het bestuur ingediend verzoek kan het bestuur bij duidelijk omschreven redenen, een betalingsregeling of een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de contributies en/of boetes accepteren.

   

  Artikel 5 Rechten en Verplichtingen

  A. Leden hebben het recht om gedurende het seizoen de basketballsport te beoefenen in en veilige en respectvolle omgeving, waarin ze begeleid worden door goed opgeleid en begeleid kader (trainers, coaches, scheidsrechters, bestuurs- en commissieleden).

  B. De leden zijn verplicht uitvoering te geven aan het tafel- en fluitschema zoals dat per seizoenshelft wordt vermeld in het uitgedeelde wedstrijdschema en/of op de website. Indien leden deze afspraken niet nakomen volgt er een boete. Het boetereglement wordt jaarlijks vastgesteld in de A.L.V.

  C. Alle wedstrijdspelende leden vanaf de leeftijd van 15 jaar en nog niet in bezit van een scheidsrechterdiploma zijn verplicht om aan de jaarlijks georganiseerde scheidsrechtersopleidingen deel te nemen.

  D. Bij spelen op niveau van afdeling eerste klasse of hoger zijn de leden van 18 jaar en ouder verplicht deel te nemen aan een opleiding voor het scheidsrechtersdiploma E.

  E. Wanneer een lid in gebreke blijft door de contributie of andere aan de vereniging verschuldigde bedragen niet voor de door het bestuur te bepalen tijdstip, zoals vermeld in artikel 7-3 van de statuten, te betalen, dan krijgt het lid een schriftelijke aanmaning, evt. per e-mail.

  F. Wordt door het betrokken lid voor het vastgestelde tijdstip niet gereageerd en of betaald, dan zal het bestuur passende maatregelen nemen. Jaarlijks zal tijdens de A.L.V. worden vastgesteld wat deze maatregelen voor het komende seizoen inhouden.

  G. Voor het niet komen tafelen en/of niet komen fluiten zal het bestuur passende maatregelen nemen. Deze maatregelen worden jaarlijks bij besluit van de A.L.V. vastgesteld, worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief, op de website en/of kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester en de secretaris.

   

  Artikel 6 Het bestuur

  A. De leiding over de algemene zaken, het beheer van de gelden en eigendommen, de controle op en de naleving van de reglementen en de uitvoering van de besluiten van de A.L.V. zijn opgedragen aan en ter beoordeling van het bestuur.

  B. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de A.L.V. in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur verdeeld. De voorzitters van commissies worden door het bestuur benoemd.

  C. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van twee jaar volgens artikel 5-2 van de statuten. Er worden elk jaar bestuursverkiezingen gehouden in de najaars- en voorjaarsvergadering. Het aantal bestuursleden dat aftreedt, kan direct weer worden herkozen. Voor en tijdens de A.L.V. kunnen de leden tegenkandidaten stellen. De kandidatuur moet vergezeld gaan met een schriftelijke verklaring waarin de kandidaat verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden. De stemming gebeurt schriftelijk omdat het over personen gaat en hierbij deelt de voorzitter de uitslag van de stemming mee. De uitslag van de stemming moet tenminste de helft van alle aanwezigen +1 zijn om de kandidaat te benoemen in het bestuur. Stelt een bestuurder zich herkiesbaar zonder tegenkandidaten, dan wordt hij of zij, zonder stemming herbenoemd voor een periode van twee jaar.

   

  Is een nieuw bestuur geïnstalleerd, dan heeft het oude bestuur de plicht te zorgen voor de juiste bestuursoverdracht en het nieuwe bestuur in te werken.

  Indien een bestuurslid tussentijds vertrekt, kan het bestuur een plaatsvervanger a.i. benoemen tot de eerstvolgende A.L.V. of de plaats vacant laten. Indien meer dan de helft van de bestuursleden tussentijds is afgetreden, is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen. Een a.i. bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid dat is vervangen.

  D. Treedt het hele bestuur af, dan is het verplicht dit bekend te maken aan de leden, een A.L.V. uit te schrijven en aan te blijven tot twee weken na het benoemen van een nieuw bestuur.

  E. Een bestuurslid dat zijn functie niet naar behoren uitvoert of zich schuldig maakt aan laakbare handelingen, kan door het bestuur in meerderheid van stemmen worden geschorst en zal in de eerstvolgende A.L.V. voor royement worden voorgedragen. Zonder acceptatie van de leden, kan deze ontstane vacature niet ingevuld worden.

   

  Artikel 8 De voorzitter

  A. De voorzitter is belast met de algemene leiding en de officiële vertegenwoordiging van de vereniging.

  B. In overleg met de secretaris stelt de voorzitter de agenda en de datum voor een bestuursvergadering vast.

  C. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de A.L.V.’s en heeft het recht de gedachtewisseling te sluiten, wanneer deze van mening is dat de vergadering over het onderwerp dat aan de orde is voldoende is toe- en ingelicht. De voorzitter is echter verplicht een verdere bespreking toe te staan indien tenminste de helft +1 van de stemgerechtigde leden daartoe het verlangen te kennen geeft.

  D. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de vicevoorzitter, die dan geheel in zijn rechten en plichten treedt.

   

  Artikel 9 De secretaris

  A. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden. In overleg met voorzitter zorgt deze voor de tijdige interne en externe communicatie.

  B. Op de A.L.V. brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.

  C. Alle stukken, bestemd voor de vereniging, moeten aan de secretaris worden gericht.

  D. De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen.

  E. Met het maken van de notulen kan de secretaris een van de andere aanwezige (bestuurs)leden belasten met uitzondering van de voorzitter en penningmeester.

   

  Artikel 10 De penningmeester

  A. De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding en gezamenlijk met het bestuur voor het geldelijk beheer. Daarvoor stelt de A.L.V. regels vast waarbij de overige bestuursleden een controlerende en adviserende stem hebben.

  B. De penningmeester houdt van de ontvangsten en uitgaven zodanig boek dat onmiddellijk een behoorlijk overzicht kan worden verkregen.

  C. Zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, is de penningmeester verplicht het totale bestuur inzage te geven in de boeken en het financieel beheer te tonen.

  D. De penningmeester is verplicht inzage te geven in alle boeken en of bestanden aan de voorzitter en of de kascontrolecommissie zoals bedoeld in artikel 7-c-8 van de statuten.

  E. Op de A.L.V. in het najaar brengt de penningmeester verslag uit over het geldelijk beheer van het afgelopen seizoen.

   

  Artikel 11 Bestuursvergadering

  A. Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dat nodig acht, maar tenminste 4 maal per jaar.

  B. Heeft de voorzitter de datum van een bestuursvergadering vastgesteld dan is de secretaris verplicht, tenminste 8 dagen tevoren, hiervan kennis te geven aan de bestuursleden, onder opgave van een agenda. Deze kennisgeving dient bij voorkeur schriftelijk/per e-mail te geschieden.

  C. Een bestuursvergadering is alleen geldig als tenminste de helft van het bestuur aanwezig is. Moet een vergadering hierdoor uitgesteld worden, dan hoeft dit minimum aantal niet opnieuw aanwezig te zijn om de vergadering geldigheid te verlenen.

  D. Indien twee leden van het bestuur schriftelijk een vergadering aanvragen, dan is de voorzitter verplicht binnen 14 dagen hieraan gevolg te geven.

  E. Bij stemmingen in bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid een stem uit. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

   

  Artikel 12 Kascontrolecommissie

  A. De A.L.V. benoemt een kascontrolecommissie, zoals gemeld in artikel c-8 van de statuten, bestaande uit tenminste 2 leden die tenminste eenmaal per jaar en wel voor de A.L.V. in het najaar, verplicht is de stukken na te zien die betrekking hebben op het financieel beheer van de penningmeester.

  B. Bestuursleden kunnen van deze commissie geen deel uitmaken.

  C. De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan het bestuur wat als agendapunt van de eerstkomende A.L.V. wordt geplaatst. Nadat het verslag door de vergadering is goedgekeurd, kan het bestuur ontheven worden van de verantwoordelijkheid over het geldelijk beheer over het betreffende tijdvak.

  D. Jaarlijks treedt er een persoon van de commissie af. Ieder lid kan nooit langer dan twee aaneengesloten jaren lid van de commissie zijn.

   

  Artikel 13 De Algemene Ledenvergadering

  A. Het bestuur stelt de datum van de A.L.V. vast en maakt dit bekend aan de leden via de gebruikelijke communicatiekanalen. Dit gebeurt tenminste zes weken voorafgaand aan de A.L.V.

  B. Wanneer een ingediend verzoek hiertoe is ondertekend door minimaal 10 leden, is het bestuur verplicht op een zo kort mogelijke termijn een buitengewone A.L.V. uit te schrijven.

  C. Binnen het verenigingsjaar worden tenminste twee A.L.V.’s gehouden: een in het najaar en een in het voorjaar.

  D. In de vergadering van het najaar dienen minimaal behandeld te worden:

  1. Rekening en verantwoording van de penningmeester.

  2. Verslag van de secretaris over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.

  3. Verslag van de aftredende kascontrolecommissie en benoeming van de nieuwe commissie.

  4. Verkiezing van bestuursleden.

  E. In de vergadering van het voorjaar dienen minimaal behandeld te worden:

  1. Vaststellen van de begroting.

  2. Verkiezing van bestuursleden.

  F. Het bestuur kan zo dikwijls als zij dat nodig acht een A.L.V. bijeen roepen.

  G. De agenda voor elke te houden A.L.V. wordt de leden tenminste 10 dagen van tevoren bekendgemaakt via verenigingsblad en/of op de website/per e-mail.

  H. De leden worden geacht de A.L.V. bij te wonen, en in geval van verhindering hiervan melding te maken bij het secretariaat.

   

  Artikel 14 Bestuurs- en commissiekandidaten

  A. Ieder lid heeft het recht, kandidaten te stellen, zowel voor het bestuur als voor de in te stellen commissies.

  B. Kandidaatstelling voor het bestuur is geregeld in artikel 5 van de statuten.

  C. Wanneer er voldoende kandidaten voor een commissie zijn, dan worden deze direct als commissielid geïnstalleerd. Zijn er meer kandidaten dan nodig voor een bepaalde commissie beslist een stemming, waarbij die kandidaten worden geïnstalleerd die de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van de stemmen beslist het lot.

  D. Kandidaten voor het bestuur moeten tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben. Voor de commissies geldt de leeftijd van 16 jaar.

   

  Artikel 15 Besluitvorming

  A. Het nemen van besluiten geschiedt bij meerderheid van stemmen tenzij anders vermeld. Bij het staken van de stemmen, beslist de stem van de voorzitter.

  B. Stemming over personen is steeds schriftelijk en geheim terwijl stemming over zaken mondeling kan geschieden.

  C. Onder de categorie “ongeldige stemmen” worden gerekend:

  1. Onduidelijk ingevulde stembiljetten.

  2. Stembiljetten waarop een niet ter zake doende bijvoeging is geplaatst.

  3. Stembiljetten die zijn ondertekend.

  D. Blanco stembiljetten tellen normaal mee voor het totaal uitgebrachte stemmen.

  Artikel 16 Trainers /coaches

  De trainers/coaches worden door het bestuur benoemd op voordracht van de Technische Commissie en hebben als taak het geven van onderricht en het dragen van de algemene leiding op de trainingsuren en bij wedstrijden. Deze algemene leiding houdt in dat de trainers/coaches de volle verantwoordelijkheid hebben volgens de regels en afspraken van de Technische Commissie en deze onder geen beding kunnen uitsluiten of beperken. Jaarlijks worden door de TC met de aangestelde trainers/coaches regels vastgesteld die bijdragen aan het realiseren en handhaven van een Veilig Sport Klimaat.

  Artikel 17 Aansprakelijkheid

  In gevallen waarin een lid zich schuldig maakt aan het zoekmaken of beschadigen van eigendommen van de vereniging of die van derden, moet het op de eerste aanmaning de daarvoor door het bestuur vast te stellen schadevergoeding betalen. Bij het in gebreke blijven treedt automatisch schorsing in werking.

  Artikel 18 Boetes opgelegd door de NBB

  A. Wanneer een spelend lid niet in de juiste kleding aan de competitie deelneemt en daarvoor een boete krijgt opgelegd, moet het betrokken lid deze boete vergoeden aan de vereniging.

  B. Wanneer door nalatigheid van de speler/speelster zijn/haar spelerskaart niet aanwezig is en hij of zij een boete krijgt opgelegd, dan geldt dezelfde regel als sub. A.

  C. Indien een speler/speelster of coach door de straf- en geschillencommissie van de NBB een boete wordt opgelegd, moet de betrokkene die zelf betalen.

  D. In bijzondere gevallen kan het bestuur in goed overleg anders beslissen.

   

  Artikel 19 Budgetten voor commissies

  A. Het bestuur stelt de vergoeding vast van de door de commissies voor de vereniging gemaakte kosten en opgedragen werkzaamheden.

  B. Commissies die een eigen begroting willen opstellen, doen dit in overleg met de penningmeester van de vereniging en zijn het bestuur verantwoording schuldig over hun uitgaven en inkomsten.

  C. Het verslag van hun werkzaamheden dient een agendapunt te zijn op de A.L.V. in het najaar. Een eventueel batig saldo vloeit jaarlijks terug naar de kas van de vereniging. Indien de commissie voorziet dat het budget wordt overschreden, neemt de voorzitter van de commissie tijdig contact op met de penningmeester om tot een oplossing te komen.

   

  Artikel 20 Communicatie

  Beslissingen en mededelingen van het bestuur zijn van kracht vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Als het over personen gaat wordt de persoon hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

  Artikel 21 Status van HR

  Het huishoudelijk reglement kan alleen gewijzigd worden in een A.L.V. met een meerderheid van de helft +1 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

  Artikel 22

  In zaken waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

  Na goedkeuring door de A.L.V. wordt dit huishoudelijk reglement van kracht.