• Privacyverklaring

  Dit is een privacyverklaring van Basketballvereniging Wildcats, gevestigd te Nijmegen en
  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40146638. Deze
  privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze
  persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking
  rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

  1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u lid wordt van de club.

  1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
  (a) NAW-gegevens
  (b) Geboortedatum
  (c) Telefoonnummer (bij minderjarigen ook van de ouder)
  (d) Emailadres (bij minderjarigen ook van de ouder)
  (e) Bankrekeningnummer

  1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
  (a) het lidmaatschap vast te leggen
  (b) nieuwsbrieven te verzenden
  (c) contact met u op te nemen of te onderhouden

  2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
  2.1 U kunt contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@wildcats-nijmegen)
  voor:
  (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
  (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  (d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
  (e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Basketballvereniging Wildcats.

  3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

  3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
  genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
  treffen om uw gegevens te beveiligen.

  4. DERDEN
  4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
  (a) Nederlandse Basketball Bond
  Deze derden gebruiken de gegevens voor het vastleggen van het lidmaatschap. Door lid te worden
  van Basketballvereniging Wildcats wordt men automatisch lid van de NBB.
  4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie
  publiceren op onze website en/of in de nieuwsbrief, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd
  bezwaar aantekent (zie onder 2).

  5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
  verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

  6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
  om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen